זכאות למלגות

ועדת מלגות

 • מבנה הוועדה: מונה 5 חברות: יו"ר ו-4 חברות נוספות.
 • התכנסויות הועד: הוועדה מתכנסת בשלושה מועדים קבועים מראש במהלך שנת עבודה. בהתכנסות הוועדה מועלות לדיון כל הבקשות למלגות שהגיעו עד למועד ההתכנסות.
 • תיעוד הדיונים: את תוכן הדיון מתעדת הוועדה על גבי טופס המכיל את פרטי הבקשות, את ההחלטה האם לאשר או לדחות את הבקשה, ואת סכום המלגה. כמו כן מתועדת כל בקשה שאושרה בכרטיסיה אישית של המבקשת.סיכום של כל דיון בהתכנסות הוועדה מועבר לגזברית העמותה (שרה גרדין) וכן למזכירת העמותה (סילביה אלישווילי) להמשך הטיפול.

זכאות למלגה

 • בקשות יתקבלו רק מחברות העמותה (שנתיים לפחות ברצף) המשלמות דמי חבר.
 • ניתן לבקש מלגות עבור:
  - הצגה בכנסים בינלאומיים
  - השתתפות בכנסים
  - השתלמויות מקצועיות שעשויות לקדם את הטיפול במטופל האונקולוגי
  - מחקר בתחום הסיעוד
  - פרוייקטים מיוחדים עליהם יחליט ועד העמותה / ועדת מלגות / ועדת כספים
 • מקבלת המלגה תציג בפני ועדת מלגות את ערך ההשתלמות או המחקר ומקורות נוספים מהם מקבלת השתתפות.
 • ניתן להגיש בקשה כל שלוש שנים.
 • אנו רואות בחיוב ומכירות בחשיבותו של ייצוג מקצועי מכבד בעת הצגת עבודה או פרויקט בכנסים בינלאומיים. לכן תמיד ניתנת עדיפות לאחיות מציגות במתן מלגה.

סכום המלגה

סך הסכום המוקצה לכלל המלגות העומדות לדיון מדווח לועדה בהתכנסותה.
גובה סכום המלגה למבקשת נקבע בהתאם לקריטריונים הבאים:
1. מספר הבקשות שהוגשו למועד כינוס הועדה.
2. מיקום גיאוגרפי של הכנס.
3. אישור הגזברית על הסכום.

שלבי מימוש המלגה

 • מזכירת העמותה שולחת הודעה בכתב למגישי הבקשות למלגה, בו היא מודיעה על אישור או דחייה של הבקשה.
 • גזברית העמותה מוציאה שיק לפקודת המבקש, על פי הסכום שאושר בוועדה.
 • מידע על מקבלי המלגה יפורסם באתר העמותה ובעיתון הסיעוד האונקולוגי.
 • חברות העמותה שתקבלנה מלגה לצורך ביצוע עבודת מחקר או פרויקט, תפרסמנה את העבודה בביטאון הסיעוד האונקולוגי.