נהלים והנחיות מקצועיות

נוהל מתן דם
נוהל משרד הבריאות מעודכן לאוגוסט 2001 בנוגע למתן דם ומוצריו.

הנחיות לשימוש בתרופות ציטוטוקסיות
נוהל משרד הבריאות מעודכן לאוקטובר 2010 הנוגע לשימוש בערכות סגורות ובאמצעי בטיחות.

אחות מומחית בטיפול תומך
חוזר מנהל הסיעוד מאי 2009 הנוגע להליך הכרה במסלול התמחות למומחיות קלינית בטיפול תומך.

הנחיות ליישום חוק החולה הנוטה למות
חוזר מנכ"ל מ-2008 המפרט את העקרונות, התקנות ודרכי יישומן בנוגע לחוק החולה הנוטה למות.

הנחיות למתן טיפול תרופתי תוך ורידי בבית המטופל
חוזר מנהל רפואה משנת 2002 המגדיר כללים למתן טיפול תוך ורידי בבית המטופל.

מיסוד הקשר בין הורים למערכת הבריאות ביחס לילדיהם
חוזר מנכ"ל משנת 2009 הנוגע להליכים של מסירת מידע להורים בנוגע לטיפול בילדם.

הנחיות למניעת חשיפת עובדים לשיירי ציטוטקסיקה
חוזר מנכ"ל מ-2004 הנוגע למניעת החשפיה של עובדים עם חומרים ציטוטוקסים.
לנוהל זה קיים עדכון נוסף משנת 2010

תרופות ציטוטוקסיות + מאמר עדכני המרכז את הטיפול בדליפה של כימותרפיה מחוץ לווריד.
מוצגת טבלה המרכזת את המידע לטיפול נכון בכל אחד מסוגי התרופות.