תקנון העמותה לסיעוד אונקולוגי

השם: עמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל ע"ר (נוסדה 1988)

העמותה הינה גוף א-פוליטי, העוסק בסוגיות מקצועיות הקשורות בסיעוד החולה האונקולוגי וקרוביו, כולל מניעה, גילוי מוקדם, אבחון, טיפולים, שיקום וסיום החיים.

העמותה מחויבת לקוד האתי של האחיות בישראל ולחוק זכויות החולה.

כוחו של תקנון זה הוא ככוח חוזה שבו התחייבו העמותה וחבריה לקיים את הוראותיו.

כתובת העמותה היא: בית מטי, רח' רביבים 7 גבעתיים ת.ד. 613 מיקוד 53106.

לתקנון שימוש בכרטיס אשראי, לחץ/י כאן

השקפת עולם

העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל ע"ר הנה שלא למטרת עשיית רווחים.

אנו מאמינים, שהאחות האונקולוגית מהווה משאב רב-ערך לקידום איכות הטיפול בחולה הסרטן ומשפחתו בכל שלבי המחלה ובכל המסגרות הטיפוליות.

אנו מאמינים בקידום ופיתוח האח/ות האונקולוגי/ת לשם השגת מצוינות מקצועית ושיפור הטיפול הסיעודי, זאת לשם רווחתו ואיכות חייו של החולה.

אנו דוגלים

 1. בשמירה על רווחתו ואיכות חייו של חולה הסרטן בכל שלבי המחלה והטיפול.
 2. בקידום החינוך והעלאת המודעות של הציבור למניעה וגילוי מוקדם של מחלת הסרטן.
 3. בקידום המצוינות המקצועית של העוסקים בסיעוד האונקולוגי.
 4. באחריות האישית של האח/ות האונקולוגי/ת להוות דוגמה ולייצג את הסיעוד האונקולוגי מבחינת מודעות לגורמי סיכון, עבודה תוך שמירה על כללי הבטיחות וסטנדרטים מקצועיים גבוהים.
 5. במחויבות להתפתחות מקצועית, ללמידה והתעדכנות מתמידות.
 6. בקידום המעמד המקצועי של האח/ות האונקולוגי/ת.
 7. בשמירה על בריאותו/ה של האח/ות האונקולוגי/ת העובד/ת בסביבה ו/או עם חומרים בעלי פוטנציאל לפגוע בבריאותו/ה ו/או בפוריותו/ה.

מטרות העמותה

 1. לקדם את הסיעוד האונקולוגי
 2. להוות מסגרת המאחדת את האחיות האונקולוגיות בישראל
 3. לעסוק בפעילויות לקביעת מדיניות טיפול בתחום האונקולוגי, כולל קביעת סטנדרטים לעשייה
 4. לאסוף, לבנות, להתעדכן ולהפיץ ידע הקשור להתפתחויות באונקולוגיה ובסיעוד אונקולוגי  לאחיות המטפלות בחולי סרטן, לעובדי בריאות אחרים ולקהל הרחב
 5. לקיים מסגרות קבועות להחלפת מידע ושיתוף בניסיון קליני מצטבר בתחומים שונים של הסיעוד האונקולוגי
 6. לקדם ולעודד הקמת קבוצות עניין ייחודיות בתוך מסגרת העמותה
 7. לתמוך בתהליכים ונושאים המקדמים את ניהול הטיפול הניתן לחולה האונקולוגי, וקביעת סטנדרטים לטיפול ואיזון סימפטומים
 8. לעודד קידום ופיתוח מקצועי של העוסקים בסיעוד אונקולוגי באמצעות הכשרה בסיסית ועל-בסיסית בתחום, השתתפות פעילה בכנסים בארץ ובחו"ל, פרסומים מקצועיים וקידום פרויקטים
 9. לעודד מצוינות בסיעוד אונקולוגי
 10. לקדם קשרים עם ארגונים דומים בארץ ובעולם
 11. לפתח את המחקר הסיעודי בתחום האונקולוגי
 12. לפעול למען שמירת בריאותו/השל אח/ות האונקולוגי/ת העובדת בסביבה עם חומרים בעלי פוטנציאל לפגוע בבריאותו/ה ו/או בפוריותו/ה

חברות בעמותה
תהליך הקבלה לעמותה
ההרשמה לעמותה תיעשה באמצעות טופס הרשמה ותשלום דמי חבר שנתי.

דחיית חברות תיעשה על פי הסבירות ובתום לב.

פקיעת חברות
החברות בעמותה פוקעת עקב אחת הסיבות:

 1. אי תשלום דמי חבר.
 2. החבר פועל בניגוד לקוד האתי של האחים והאחיות ו/או חוק זכויות החולה.

החלטה על הפסקת חברות מסיבות אתיות תתקבל על ידי הועד המנהל לאחר מתן זכות שימוע.

דמי החבר/ה

כל חבר/ה י/תשלם דמי חבר שנתיים.

גובה התשלום יקבע על ידי האספה הכללית ויעודכן מעת לעת על ידי הועד המנהל. הועד המנהל יקבע  אילו חברים יקבלו הנחה ובאיזה שיעור.

לצורך חברות, שנה מתחילה מ: 1 בינואר ומסתיימת ב: 31 בדצמבר.

דמי החבר ישולמו בין התאריכים 1 בינואר עד 30 במרץ, או במועד הצטרפות החבר לעמותה.

בכל שנה ייקבעו שני תעריפים. תעריף מוזל למשלמים בין התאריכים ה-1 בינואר ועד ה-30 במרץ, ותעריף מלא למשלמים בין ה-1 באפריל ועד ה-31 בדצמבר.

מוסדות העמותה

 1. האסיפה הכללית

התאריך, השעה ומקום האסיפה יקבעו על ידי הועד המנהל.

אסיפה כללית תכונס לאחר הודעה שתינתן לכל חבר לפחות 15 יום מראש ותציין תאריך, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

האסיפה הכללית תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד המנהל ועל פעולות ועדת הביקורת, אשר יפורסמו לכלל חברי/ות העמותה טרם כינוסה, ותדון בהם ובדין וחשבון הכספי ובדוח המילולי שהגיש לה הועד, ותחליט על אישורם. חברי העמותה, אשר יהיו מעוניינים להגיב על הדיווח שפורסם, ישלחו תגובותיהם לוועד המנהל, לפחות שבעה ימים בטרם כינוס האספה. תגובותיהם יוצגו וידונו באסיפה הכללית.

האספה הכללית תיפתח במועד אם נכחו 50 חברים. אם לא הגיעו 50 חברים, האסיפה הכללית תיפתח לאחר חצי שעה בכל מספר של חברים.

האסיפה הכללית של העמותה תתכנס לפחות אחת לשנה.

הועד המנהל רשאי לכנס בכל עת אסיפה שלא מן המניין, ועליו לעשות כן לפי דרישות בכתב של ועדת הביקורת או של עשירית מכלל חברי העמותה.

החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן: היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.

בתחילת כל אסיפה יבחר יו"ר ומזכיר.

יו"ר האסיפה ו/או המזכיר ינהלו את סדר היום של האספה.

2. ועד מנהל

הועד המנהל של העמותה ימנה 3-14 חברים, שהם חברי/ות העמותה.

הועד המנהל יקבע את סדר עבודתו.

הבחירות לועד המנהל תתקיימנה אחת לארבע שנים.

הבחירות לועד המנהל תהיינה על בסיס בחירה אישית.

הפסיק חבר את חברותו בוועד המנהל מיוזמתו, יחליט הועד המנהל האם לצרף חבר במקומו. ככל שיוחלט על צירוף חבר במקומו - ימונה במקומו החבר הבא ברשימת הנבחרים.

הועד המנהל ימליץ על הפסקת פעילותו של חבר ועד המנהל על פי שיקול דעתו. פעילותו תופסק באישור האספה הכללית.

שיטת הבחירות

הבחירות לוועד המנהל של העמותה תתקיימנה אחת לארבע שנים באספה השנתית.

על חבר/ה בוועד העמותה להיות חבר/ה בעמותה מזה שנתיים לפחות וללא חובות לעמותה.

א. הודעה על הבחירות לוועד המנהל תשלח עם טופס המועמדות לכל חברי/ות העמותה ו/או תוצג באתר העמותה.

ב. כל חבר/ת עמותה המעוניינת להיבחר לוועד העמותה י/תשלח טופס הצגת מועמדות, קורות חיים ותמונה.

ג. הועד המנהל יקרא לכל חברי העמותה להצביע לחברות בוועד המנהל.

תפקידי הועד המנהל

הועד המנהל יתכנס פעמיים בשנה לפחות. החלטה פה אחד של כל חבר בוועד המנהל יכולה להתקבל גם ללא התכנסות, ובלבד שתעשה בכתב /מייל.

תפקידיו:

 • יטפל בכל העניינים השוטפים של העמותה
 • ידאג להוציא לפועל את החלטות הועד המנהל
 • ישמש כנציג העמותה עם גורמי חוץ או ידאג לנציג מטעמו
 • יקבע את תוכנית העבודה של העמותה
 • יקיים ועדות שונות ויאציל מסמכותו לאותן ועדות
 • ימליץ על שינויים ו/או תוספות לתקנון העמותה, ובלבד שהאישור הסופי ייעשה ע"י האסיפה הכללית
 • החלטות בוועד המנהל יתקבלו ברוב קולות המצביעים
 1. תפקידי חבר בוועד המנהל

א. יקדם את מטרות העמותה על בסיס שוטף

ב. יתכנן, יפקח ויישם את מדיניות העמותה

ג. ייקח חלק בקבלת החלטות הנהלת העמותה באמצעות נוכחות והצבעה בישיבות הועד המנהל ובאסיפה הכללית

ד. יפעל לגיוס חברי עמותה חדשים

ה. ישתתף בועדות על פי הנדרש

הועדות

חברות הועדות השונות יבחרו/ תיבחרנה מבין חברי/ות הועד המנהל וגיוס משתתפים נוספים מחברי העמותה.

יו"ר הועדה יהיה חבר בועד המנהל.

התפטרות מתפקיד באחת הועדות תיעשה באמצעות הודעה בכתב לועד המנהל.

ועדת ביקורת

תהיה מורכבת משלושה חברים שאינם חברים בוועד ובועדות אחרות.

חברי הועדה יבחרו על ידי חברי העמותה בעת הבחירות לוועד המנהל לאחר שהציגו את מועמדותם לוועדת הביקורת בדרך זהה לדרך שנקבעה בתקנון זה לבחירת חברי הוועד המנהל.

תפקידי הועדה:

א. לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה

ב. לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון

ג. לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד המנהל; להציע לוועד דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמותה

ד. לבדוק את ענייניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה

ה. לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה; להביא לפני הוועד והאסיפה הכללית את מסקנותיה

ו. ועדת ביקורת תקבל לידיה את הדו"חות הכספיים השנתיים של העמותה, ותמליץ להמליץ בפני האסיפה הכללית האם לאשרם אם לאו.

הון העמותה

הכנסות העמותה ישמשו אך ורק למטרות העמותה. אסורה חלוקת רווחים או טובת הנאה בכל צורה שהיא בין חברי העמותה.

במקרה של פירוק העמותה תועבר יתרת נכסיה וכספיה לעמותה אחרת בעלת מטרות דומות ככל האפשר.

חותמת

לעמותה תהיה חותמת הנושאת את שמה המלא.

זכויות חתימה

הועד המנהל רשאי להסמיך 2 או יותר מחבריו לחתום בשם העמותה. כמו כן רשאי הועד המנהל להסמיך בעל תפקיד בעמותה (מנכ"ל, גזבר), גם אם אינו חבר ועד, בלבד שבכל מקרה תידרש חתימתו של חבר ועד המנהל אחד לפחות, ביחד עם חתימת בעל התפקיד.

בכל מקרה תחייב את העמותה חתימת שניים מבעלי זכויות החתימה, בצרוף חותמת העמותה או שמה המודפס.